Projektově konverzační hodiny

Pokročilí

(9-13 let)

Pro koho je kurz vhodný:

Kurz je určen dětem s dobrou až velmi dobrou znalostí českého jazyka. Děti by měly být schopné komunikovat v češtině v běžných denních situacích, měly by v českém jazyce umět číst a porozumět čtenému. Není nutná (a neočekává se) znalost gramatiky v rozsahu učiva třídy, do které žáci věkově spadají (např. desetileté dítě hovoří plynně česky, o jazyk se zajímá a chce se zapojit do projektu s kamarády z celého světa, ale nikdy se neučilo vyjmenovaná slova nebo shodu přísudku s podmětem). V jazykové rovině žák prohloubí slovní zásobu z nejrůznějších oblastí a bude zdokonalovat větnou strukturu, vyjadřování a jazykové dovednosti.

Obsah kurzu:

Obsahem kurzu budou tematické okruhy (např. mimoškolní aktivity, rodina, bydliště …) a jejich skupinová i individuální zpracování. Dále práce s materiály a tématy, která dětem přiblíží fakta i zajímavosti o České republice, reálie, kulturu apod. Mezi výstupy budou patřit například koláže, plakáty, prezentace, referáty, scénky aj.

Hodinový fond:Hodinový fond:


2 vyučovací hodiny týdně: 

-
2x45 minut s přestávkouDny a časy výuky


pondělí 19:00 - 20:40
úterý 18:00 - 19:40
pátek 17.30 - 19,10
sobota 17:00 - 18:40Termíny výuky:


4.10.2021 - 26.6.2022Maximální počet dětí ve třídě:


8Školné:

4 500 Kč/žák/pololetíŠkolné se hradí na celé pololetí předem (na první pololetí do 30.9.2021, na druhé pololetí do 15.1.2022) na účet spolku Krajánek ve světě, který je veden v CZK v ČR.Sleva pro sourozence:  V případě sourozenců má druhé a další dítě slevu 30 %. Školné pro druhé a další dítě tedy činí v rámci projektově konverzačních hodin 3 150 Kč/žák/pololetí. V případě kurzů s odlišným školným se sleva pro sourozence počítá z nižšího kurzovného