1. třída

Pro koho je kurz vhodný:

Kurz je určen dětem mladšího školního věku (6 až 7 let), které na základě zápisu splňují podmínky pro přijetí do kurzu (rozumí česky, dokážou odpovědět na otázky z každodenního života a používají češtinu k běžné komunikaci). Výjimečně umožňujeme zápis také dětem mimo tuto věkovou skupinu. 

Obsah kurzu:

V kurzu se zaměřujeme zejména na správné vyvození hlásek s důrazem na česká specifika (č, ď, ch, ň, ř, š, ť, ž aj.), osvojování čtení a psaní všech písmen včetně správné diakritiky (háčky, čárky, kroužek), délku samohlásek (čtení krátkých a dlouhých slabik), v závěru roku na tvrdé a měkké slabiky (di, ti, ni / dy, ty, ny) a slabiky bě, pě, vě, mě a správné čtení slov, která je obsahují. 

V pokročilejším stadiu kurzu je prostor věnován čtení s porozuměním, tedy čtení textu zvoleného přiměřeně věku a jazykové úrovni žáků a ověření pochopení pomocí otázek, předpovědi, výběru či jiné metody. 

K opakování, procvičování a prohlubování znalostí během hodin (jakož i k eventuální domácí přípravě) volíme hravou formu a takové nástroje, které jsou pro děti motivující a zábavné. Celým ročníkem se prolíná práce s textem a čtení s porozuměním.

Cílem kurzu je také ve spolupráci s rodiči připravit děti na případné přezkoušení v jejich kmenových školách v ČR.

O projektu: 

V našich mezinárodních třídách je pedagogy výuka koncipována tak, aby co nejvíce budovala kompetence žáků, jejich znalosti češtiny, komunikační schopnosti v češtině a vztah k jejich mateřskému jazyku. Předpokládá se, že děti absolvují povinnou školní docházku v zahraničí, a proto je v rámci výuky kladen důraz zejména na verbální a částečně písemné vyjadřování v českém jazyce, specifika jazyka, prohlubování slovní zásoby, náhled do české kultury, tradic, reálií a historie. Obohacující pro děti je i samotné navázání kontaktu s vrstevníky z celého světa, které s nimi pojí dovednost komunikace v češtině.

V dětech je také stimulován smysl pro týmovou práci a důraz je kladen na zábavnou a hravou formu výuky. 

Distanční výuku organizuje spolek Krajánek ve světě ve spolupráci s Českou asociací.

Týdenní hodinový fond:

4 vyučovací hodiny

hlavní dvouhodina 2x45 minut s cca 10minutovou přestávkou

doplňková hodina (prvouka) 1x45 minut

samostudium 1x45 minut

Dny a časy výuky

Časy kurzů jsou vždy uváděny v časovém pásmu ČR. Upozorňujeme, že v ČR se mění čas z letního na zimní a naopak. Časy kurzů zůstávají v původním čase, pokud se všichni žáci a paní učitelka neshodnou na posunu. 

Dny a časy kurzů budou stanoveny podle časových možností zájemců uvedených v přihlašovacím formuláři. V případě, že jste skupina s minimálním počtem dětí (5), otevřeme kurz ve vámi vybraný den a čas.

HLAVNÍ HODINY

(2x 45 minut + 10 minut přestávka)

pondělí 22:00 - 23.40

středa 14:30 - 16:10

čtvrtek 17:00 - 18:40

sobota 08:00 - 9.40

sobota 09:00 - 10:40

DOPLŇKOVÉ HODINY

PRVOUKA – KONVERZACE (45 minut)

pondělí 17:00 - 17:45

úterý 18:00 - 18:45

středa 17:00 - 17:45

čtvrtek 22.30 - 23.15

neděle 9:00 - 09:45

Další dny a časy kurzů budou případně vytvořeny na základě časových možností přihlášených zájemců.

Počet dětí ve třídě:

hlavní dvouhodina: 5 - 8

doplňková hodina (prvouka): 4 - 6

Termíny výuky:

25. 9. 2023 - 9. 6. 2024

Školné:

8 750 Kč/žák/pololetí (389 EUR) 

Cena zahrnuje: výukové hodiny, setkání s učiteli (minimálně 1x každé pololetí), elektronické interaktivní učebnice, certifikát o absolvování kurzu, dárek na konci školního roku, poštovné po ČR.

Cena nezahrnuje: tištěné materiály, poštovné do zahraničí

Školné se hradí na celé pololetí předem (na první pololetí dle pokynů, které obržíte po zápisu spolu se závaznou přihláškou, na druhé pololetí do do 15.1.2024).

Sleva pro sourozence:  V případě, že máte v našich kurzech zapsáno více dětí, poskytujeme slevu 500 Kč (22 EUR) na každé z dětí.

Technické požadavky

počítač nebo laptop (ideálně s českou klávesnicí nebo samolepkou s českými písmeny), mikrofon, kamera, myš, dobré připojení k internetu, tiskárna (nebo možnost tisku materiálů na hodinu)

Výukové prostředí

Google Classroom

Základní potřebné pomůcky

Podrobný seznam zašle na začátku školního roku paní učitelka. 

Přístup k interaktivním elektronickým učebnicím děti obdrží před zahájením školního roku.