2. třída

Pro koho je kurz vhodný:

Kurz je určen dětem mladšího školního věku (7 až 8 let), které na základě zápisu splňují podmínky pro přijetí do kurzu (rozumí česky, dokážou odpovědět na otázky z každodenního života a používají češtinu k běžné komunikaci a umí číst a psát česky). Výjimečně umožňujeme zápis také dětem mimo tuto věkovou skupinu. 

Obsah kurzu:

V návaznosti na první ročník si děti v kurzu zopakují specifika české abecedy (č, ď, ch, ň, ř, š, ť, ž aj.) včetně správného vyvození odpovídajících hlásek (pomocí logohrátek). Děti se budou učit abecedě, odříkat ji, umět ji použít při řazení slov (řazení dle abecedy). 

Důraz klademe na českou diakritiku (háčky, čárky, kroužek) a rozlišování délky samohlásek a slabik. Děti se budou neustále upevňovat správné čtení a psaní tvrdých a měkkých slabik (di, ti, ni / dy, ty, ny), slov s bě, pě, vě, mě. Rozdělí hlásky na samohlásky, souhlásky, dvojhlásky, slabikotvorné souhlásky, tvrdé, měkké a obojetné souhlásky) a naučené využijí v praxi. 

Děti budou pracovat s hláskami, slabikami, slovy, větami a správným pořadím slov ve větě. Naučí se poznávat slova podřazená, souřadná, nadřazená, opačná, souznačná a mnohoznačná. Seznámí se s druhy vět - oznamovací, rozkazovací, přací a tázací, správnou intonací a psaním znamének na konci věty. 

Na známých i neznámých pohádkách a dalších textech si procvičí správné řazení vět v textu. V kurzu se soustředíme na čtení s porozuměním, tedy čtení textu zvoleného přiměřeně věku a jazykové úrovni žáků a ověření pochopení pomocí otázek, předpovědi, výběru či jiné metody. 

Velkým tematickým okruhem budou párové souhlásky, tedy dvojice z-s, h-ch, b-p, d-t, ž-š, v-f, ď-ť a pomůcky na jejich správné psaní na konci či uvnitř slova - zde se děti seznámí s pojmy tvar slova, slovo příbuzné, kořen. 

Děti by se měly naučit poznat vybrané slovní druhy - podstatná jména, slovesa, předložky a spojky.

K opakování, procvičování a prohlubování během hodin (jakož i k eventuální domácí přípravě) volíme hravou formu a takové nástroje, které jsou pro děti motivující a zábavné. Celým ročníkem se prolíná práce s textem a čtení s porozuměním.

 

Cílem kurzu je také ve spolupráci s rodiči připravit děti na případné přezkoušení v jejich kmenových školách v ČR.

O projektu: 

V našich mezinárodních třídách je pedagogy výuka koncipována tak, aby co nejvíce budovala kompetence žáků, jejich znalosti češtiny, komunikační schopnosti v češtině a vztah k jejich mateřskému jazyku. Předpokládá se, že děti absolvují povinnou školní docházku v zahraničí, a proto je v rámci výuky kladen důraz zejména na verbální a částečně písemné vyjadřování v českém jazyce, specifika jazyka, prohlubování slovní zásoby, náhled do české kultury, tradic, reálií a historie. Obohacující pro děti je i samotné navázání kontaktu s vrstevníky z celého světa, které s nimi pojí dovednost komunikace v češtině.

V dětech je také stimulován smysl pro týmovou práci a důraz je kladen na zábavnou a hravou formu výuky. 

Distanční výuku organizuje spolek Krajánek ve světě ve spolupráci s Českou asociací.

Týdenní hodinový fond:

4 vyučovací hodiny

hlavní dvouhodina 2x 45 minut s cca 10minutovou přestávkou

doplňková hodina (prvouka) 1x 45 minut

samostudium 1x 45 minut

Dny a časy výuky

Časy kurzů jsou vždy uváděny v časovém pásmu ČR. Upozorňujeme, že v ČR se mění čas z letního na zimní a naopak. Časy kurzů zůstávají v původním čase, pokud se všichni žáci a paní učitelka neshodnou na posunu. 

Dny a časy kurzů budou stanoveny podle časových možností zájemců uvedených v přihlašovacím formuláři. V případě, že jste skupina s minimálním počtem dětí (5), otevřeme kurz ve vámi vybraný den a čas.

HLAVNÍ HODINY

(2x 45 minut + 10 minut přestávka)

pondělí 16:00 - 17:40

středa 14:00 - 15:40

středa 18:00 - 19:40

čtvrtek 17:00 - 18:40

sobota 10:00 - 11:40

DOPLŇKOVÉ HODINY

PRVOUKA – KONVERZACE (45 minut)

pondělí 18:00 - 18:45

úterý 18:00 - 18:45

středa 16:00 – 16:45

čtvrtek 16:00 -16:45

čtvrtek 18:00 - 18:45

Další dny a časy kurzů budou případně vytvořeny na základě časových možností přihlášených zájemců.

Počet dětí ve třídě:

hlavní dvouhodina: 5 - 8

doplňková hodina (prvouka): 4 - 6

Termíny výuky:

25. 9. 2023 - 9. 6. 2024

Školné:

8 750 Kč/žák/pololetí (389 EUR)

Cena zahrnuje: výukové hodiny, setkání s učiteli (minimálně 1x každé pololetí), elektronické interaktivní učebnice, certifikát o absolvování kurzu, dárek na konci školního roku, poštovné po ČR. 

Cena nezahrnuje: tištěné učebnice, poštovné do zahraničí

Školné se hradí na celé pololetí předem (na první pololetí dle pokynů, které obržíte po zápisu spolu se závaznou přihláškou, na druhé pololetí do 15. 1. 2024).

Sleva pro sourozence: V případě, že máte v našich kurzech zapsáno více dětí, poskytujeme slevu 500 Kč (22 EUR) na každé z dětí.

Technické požadavky

počítač nebo laptop (ideálně s českou klávesnicí nebo samolepkou s českými písmeny), mikrofon, kamera, myš, dobré připojení k internetu, tiskárna (nebo možnost tisku materiálů na hodinu)

Výukové prostředí

Google Classroom

Základní potřebné pomůcky

Podrobný seznam zašle na začátku školního roku paní učitelka. 

Přístup k interaktivním elektronickým učebnicím děti obdrží před zahájením školního roku.