3.třída

Pro koho je kurz vhodný:

Kurz je určen dětem školního věku (8 až 9 let), které na základě zápisu splňují podmínky pro přijetí do kurzu (rozumí česky, dokážou odpovědět na otázky z každodenního života, používají češtinu k běžné komunikaci a umí číst a psát česky, seznámily se již s učivem 2. třídy). Výjimečně umožňujeme zápis také dětem mimo tuto věkovou kategorii. 

Obsah kurzu:

Učivo 3. ročníku navazuje na látku probranou ve druhé třídě a blíže ji rozpracovává. Děti si zopakují vědomosti o hláskách, slabikách, slovech a větách. Přidají se větné vzorce a podrobněji se probere charakteristika věty jednoduché a souvětí.

Do větších detailů se budou žáci věnovat nauce o slově (antonyma, synonyma, slova mnohoznačná, nadřazená, podřazená a souřadná), včetně rozpoznání kořene, předpony a přípony, slova příbuzného. 

Nejvýznamnější kapitolou třetího ročníku tvoří vyjmenovaná slova po obojetných souhláskách b, f, l, m, p, s, v, z. Zvláštní důraz bude kladen na slova, v nichž se často chybuje, a na změnu významu slova s i - í nebo s z - ý (bít / být, mít / mýt atd.). Celým ročníkem se prolíná práce s textem a čtení s porozumění. 

K opakování, procvičování a prohlubování během hodin (jakož i k eventuální domácí přípravě) volíme hravou formu a takové nástroje, které jsou pro děti motivující a zábavné. 

 

Cílem kurzu je také ve spolupráci s rodiči připravit děti na případné přezkoušení v jejich kmenových školách v ČR.

O projektu: 

V našich mezinárodních třídách je pedagogy výuka koncipována tak, aby co nejvíce budovala kompetence žáků, jejich znalosti češtiny, komunikační schopnosti v češtině a vztah k jejich mateřskému jazyku. Předpokládá se, že děti absolvují povinnou školní docházku v zahraničí, a proto je v rámci výuky kladen důraz zejména na verbální a částečně písemné vyjadřování v českém jazyce, specifika jazyka, prohlubování slovní zásoby, náhled do české kultury, tradic, reálií a historie. Obohacující pro děti je i samotné navázání kontaktu s vrstevníky z celého světa, které s nimi pojí dovednost komunikace v češtině.

V dětech je také stimulován smysl pro týmovou práci a důraz je kladen na zábavnou a hravou formu výuky. 

Distanční výuku organizuje spolek Krajánek ve světě ve spolupráci s Českou asociací.

Týdenní hodinový fond:

4 vyučovací hodiny

hlavní dvouhodina 2x 45 minut s cca 10minutovou přestávkou

doplňková hodina (prvouka) 1x 45 minut

samostudium 1x 45 minut

Dny a časy výuky

Časy kurzů jsou vždy uváděny v časovém pásmu ČR. Upozorňujeme, že v ČR se mění čas z letního na zimní a naopak. Časy kurzů zůstávají v původním čase, pokud se všichni žáci a paní učitelka neshodnou na posunu. 

Dny a časy kurzů budou stanoveny podle časových možností zájemců uvedených v přihlašovacím formuláři. V případě, že jste skupina s minimálním počtem dětí (5), otevřeme kurz ve vámi vybraný den a čas.

HLAVNÍ HODINY

(2x 45 minut + 10 minut přestávka)

pondělí 18:00 - 19:40 

úterý 09:00 -10:40

středa 14:30 - 16:10

pátek 22:00 - 23:40

sobota 08:00 - 09:40

sobota 10:00-11:40

DOPLŇKOVÉ HODINY

PRVOUKA – KONVERZACE (45 minut)

úterý 22:00 - 22:45

středa 17:00 - 17:45

čtvrtek 10:30 - 11:15

čtvrtek 16:15 - 17:00

čtvrtek 18:00 - 18:45

pátek 13:00 - 13:45

Další dny a časy kurzů budou případně vytvořeny na základě časových možností přihlášených zájemců.

Počet dětí ve třídě:

hlavní dvouhodina: 5 - 8

doplňková hodina (prvouka): 4 - 6

Termíny výuky:

25. 9. 2023 - 9. 6. 2024

Školné:

8 750 Kč/žák/pololetí (389 EUR)

Cena zahrnuje: výukové hodiny, setkání s učiteli (minimálně 1x každé pololetí), elektronické interaktivní učebnice, certifikát o absolvování kurzu, dárek na konci školního roku, poštovné po ČR. 

Cena nezahrnuje: tištěné učebnice, poštovné do zahraničí

Školné se hradí na celé pololetí předem (na první pololetí dle pokynů, které obržíte po zápisu spolu se závaznou přihláškou, na druhé pololetí do 15. 1. 2024).

Sleva pro sourozence: V případě, že máte v našich kurzech zapsáno více dětí, poskytujeme slevu 500 Kč (22 EUR) na každé z dětí.

Technické požadavky

počítač nebo laptop (ideálně s českou klávesnicí nebo samolepkou s českými písmeny), mikrofon, kamera, myš, dobré připojení k internetu, tiskárna (nebo možnost tisku materiálů na hodinu)

Výukové prostředí

Google Classroom

Základní potřebné pomůcky

Podrobný seznam zašle na začátku školního roku paní učitelka. Přístup k interaktivním elektronickým učebnicím děti obdrží před zahájením školního roku.