Čeština jako druhý jazyk

Pro koho je kurz vhodný:

Kurz čeština jako druhý jazyk je určen dětem ve věku cca 6 až 12 let s velmi malou až nulovou či velmi pasivní znalostí českého jazyka. Jedná se o děti, které česky rozumí například několika základním slovům či větám, ale češtinu ke komunikaci v podstatě nepoužívají nebo jen ve výjimečných situacích. Zároveň jsou motivovány učit se a vybudovat si základy češtiny pro běžné základní situace či komunikace s příbuznými v ČR. Výjimečně umožňujeme zápis také dětem mimo tuto věkovou kategorii. 

Obsah kurzu:

Obsahem kurzu je zejména budování základní slovní zásoby a rozvoj komunikačních schopností v běžných denních situacích. Tematickými okruhy budou například rodina, barvy, počítání, svět kolem nás, volnočasové aktivity, jídlo, tělo, roční období, zvířata apod. 

Dále se budou děti učit základům čtení a psaní v češtině či již základním českým specifikům čtení a psaní, aby byly schopné přečíst jednoduchý text a pracovat s ním. Žáci budou za pomoci edukativních materiálů pracovat i na tématech, která jim více přiblíží Českou republiku, její tradice a zajímavosti. Mezi výstupy budou patřit například koláže, jednoduché české pohádky a scénky či krátký dopis příbuzným do ČR. 

K opakování, procvičování a prohlubování během hodin (jakož i k eventuální domácí přípravě) volíme hravou formu a takové nástroje, které jsou pro děti motivující a zábavné. 

Cílem kurzu je také ve spolupráci s rodiči naučit děti komunikovat v běžných situacích a usnadnit jim komunikaci v českojazyčném prostředí při návštěvě ČR.

O projektu:

V našich mezinárodních třídách je pedagogy výuka koncipována tak, aby co nejvíce budovala kompetence žáků, jejich znalosti češtiny, komunikační schopnosti v češtině a vztah k jejich mateřskému jazyku. Předpokládá se, že děti absolvují povinnou školní docházku v zahraničí, a proto je v rámci výuky kladen důraz zejména na verbální a částečně písemné vyjadřování v českém jazyce, specifika jazyka, prohlubování slovní zásoby, náhled do české kultury, tradic, reálií a historie. Obohacující pro děti je i samotné navázání kontaktu s vrstevníky z celého světa, které s nimi pojí dovednost komunikace v češtině.

V dětech je také stimulován smysl pro týmovou práci a důraz je kladen na zábavnou a hravou formu výuky. 

Distanční výuku organizuje spolek Krajánek ve světě ve spolupráci s Českou asociací.

Týdenní hodinový fond:

4 vyučovací hodiny

hlavní dvouhodina 2x 45 minut s cca 10minutovou přestávkou

doplňková hodina 1x 45 minut

samostudium 1x 45 minut

Dny a časy výuky

Časy kurzů jsou vždy uváděny v časovém pásmu ČR. Upozorňujeme, že v ČR se mění čas z letního na zimní a naopak. Časy kurzů zůstávají v původním čase, pokud se všichni žáci a paní učitelka neshodnou na posunu.

Dny a časy kurzů budou stanoveny podle časových možností zájemců uvedených v přihlašovacím formuláři. V případě, že jste skupina s minimálním počtem dětí (5), otevřeme kurz ve vámi vybraný den a čas.  

HLAVNÍ HODINY

2x 45 minut + 10 minut přestávka)

pondělí 16:00 - 17:40

úterý 23:30 - 01:10

sobota 08:00 - 09:40

DOPLŇKOVÉ HODINY

PRVOUKA – KONVERZACE (45 minut)

úterý 13:15 - 14:00

středa 16:30 - 17:15 

čtvrtek 23:30 - 00:15

pátek 00:30 - 01:15

Další dny a časy kurzů budou případně vytvořeny na základě časových možností přihlášených zájemců.

Počet dětí ve třídě:

hlavní dvouhodina: 5 - 7

doplňková hodina: 4 - 5

Termíny výuky:

25. 9. 2023 - 9. 6. 2024

Školné:

8 750 Kč/žák/pololetí (389 EUR)

Cena zahrnuje: výukové hodiny, setkání s učiteli (minimálně 1x každé pololetí), vzdělávací materiály v elektronické podobě, certifikát o absolvování kurzu, dárek na konci školního roku, poštovné po ČR. 

Cena nezahrnuje: tištěné učebnice, poštovné do zahraničí

Školné se hradí na celé pololetí předem (na první pololetí dle pokynů, které obržíte po zápisu spolu se závaznou přihláškou, na druhé pololetí do 15. 1. 2024).

Sleva pro sourozence: V případě, že máte v našich kurzech zapsáno více dětí, poskytujeme slevu 500 Kč (22 EUR) na každé z dětí.

Technické požadavky

počítač nebo laptop (ideálně s českou klávesnicí nebo samolepkou s českými písmeny), mikrofon, kamera, myš, dobré připojení k internetu, tiskárna (nebo možnost tisku materiálů na hodinu)

Výukové prostředí

Google Classroom

Základní potřebné pomůcky

Podrobný seznam zašle na začátku školního roku paní učitelka.