Výuka

Naše třídy i přípravné kurzy jsou pro školní rok 2020-2021 plně obsazeny. Pokud máte zájem, abychom Vás informovali o nových kurzech pro školní rok 2021-2022, vyplňte prosím níže uvedený formulář:

Spolek Krajánek ve světě z.s. připravil ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy (odbor školství, mládeže a sportu, oddělení koncepce a projektů) a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy první ročník distanční výuky pro české děti žijící v zahraničí.

Projekt je po odborné stránce konzultován s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (O 210).

Ve školním roce 2020 – 2021 byly otevřeny pilotní třídy na úrovni 1. a 2. třídy ZŠ. Projekt je plánován jako mnoholetý s postupným nárůstem tříd. Cílem projektu je vytvoření podmínek pro rovný přístup ke vzdělávání pro české děti dlouhodobě pobývající v zahraničí a nastavit úroveň a rozsah výuky tak, aby byla ověřena reálná možnost splnění očekávaných výstupů podle §18 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005Sb. a přípravy žáků ke zkoušce v kmenové škole.

O projektu

Distanční online výuka českého jazyka je uzpůsobena specifikům českých žáků žijících dlouhodobě v zahraničí. Projekt je zaměřen především na děti, které nemají přístup k výuce češtiny (například nežijí v místě, jež má aktivní krajanskou školu nebo krajanský spolek, který výuku češtiny organizuje, popřípadě výuka poskytovaná krajanským spolkem nepokrývá jejich potřeby).

Projekt řeší současné nedostatky ve vzdělávání českých dětí v zahraničí. Děti dlouhodobě pobývající v zahraničí mají omezený přístup k českému jazyku a kultuře. Českojazyčnému prostředí jsou vystavené omezeně. Problém se stupňuje obzvláště v oblastech, kde neexistují aktivní krajanské spolky nebo české školy v zahraničí.

Cílem projektu je vytvoření systému, který by umožnil dětem přístup k výuce, učebním pomůckám přizpůsobeným specifickým požadavkům multilingvních dětí a vytvoření inkluzivních tříd tvořených dětmi žijícími v zahraničí.

Projekt díky moderním technologiím zajišťuje pravidelnou výuku českého jazyka s evidencí docházky a možností pravidelného přezkušování. Přezkušování je neformální a slouží  jako zpětná vazba pro děti i rodiče. Jeho účelem je, aby se děti seznámily se známkováním a připravily se na přezkoušení na své kmenové škole v ČR. Kvalita výuky bude zajištěna aprobovanými pedagogy.

Přínos projektu

Projektový a pedagogický tým zajistí zpětnou vazbu pro děti, rodiče a další subjekty zapojené do projektu a vytvoří bezpečné prostředí pro výměnu zkušeností mezi rodiči. Děti se propojí s vrstevníky v zahraničí, kteří žijí v podobných podmínkách, a stanou se součástí kolektivu. Výuka bude pedagogy koncipována tak, aby co nejvíce budovala kompetence žáků, jejich znalosti češtiny, komunikační schopnosti v češtině a vztah k mateřskému jazyku. Předpokládá se, že děti absolvují povinnou školní docházku v zahraničí, a proto při výuce bude kladen důraz zejména na verbální a písemné vyjadřování v českém jazyce a náhled do české kultury, tradic, reálií a historie.

Online schůzky s rodiči a dětmi

Úvodní online schůzky s rodiči a dětmi budou probíhat od 10.9.2020. Tato schůzka slouží k ověření dovedností dětí, součástí pak je i individuální rozhovor s rodiči ohledně jejich očekávání a přípravy dítěte s cílem zajistit co nejsnazší začlenění dětí do třídy.

Na konci září proběhne také vzorová online hodina, díky níž se rodiče seznámí s prostředím, ve kterém bude výuka probíhat.

Technické nároky

Počítač, klávesnice, myš, webkamera, mikrofon, připojení k internetu.

Školné

250 EUR nebo 6 750 CZK / žák / pololetí (září – leden, únor – červen)

Celkový hodinový fond: 4 vyučovací hodiny týdně

Cena zahrnuje celkem 4 vyučovací hodiny: 2 vyučovací hodiny v sobotu (max. 10 dětí ve skupině), 1 doplňovací hodinu (v týdnu) v menších skupinkách (do 4 dětí) a  1 samostatnou hodinu formou interaktivních hravých aktivit, kvízů, her a videí (Kahoot, Microsoft Teams apod.).

Školné se hradí na celé pololetí předem (na první pololetí do 28.9.2020, na druhé pololetí do 15.1.2021) na účet spolku Krajánek ve světě.

Dotazy

Veškeré dotazy k distanční výuce směřujte na spolek Krajánek ve světě z.s., na e-mail vyuka@krajanekvesvete.cz

Partnerské organizace:

Projekt je po odborné stránce konzultován s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (O 210).

Podporují nás: