O nás

Distanční online výuka českého jazyka je uzpůsobena specifikům českých žáků žijících dlouhodobě v zahraničí. Projekt je zaměřen především na děti, které nemají přístup k výuce češtiny (například nežijí v místě, jež má aktivní krajanskou školu nebo krajanský spolek, který výuku češtiny organizuje, popřípadě výuka poskytovaná krajanským spolkem nepokrývá jejich potřeby).

Projekt řeší současné nedostatky ve vzdělávání českých dětí v zahraničí. Děti dlouhodobě pobývající v zahraničí mají omezený přístup k českému jazyku a kultuře. Českojazyčnému prostředí jsou vystavené omezeně. Problém se stupňuje obzvláště v oblastech, kde neexistují aktivní krajanské spolky nebo české školy v zahraničí.

Cílem projektu je vytvoření systému, který by umožnil dětem přístup k výuce, učebním pomůckám přizpůsobeným specifickým požadavkům multilingvních dětí a vytvoření inkluzivních tříd tvořených dětmi žijícími v zahraničí.

Projekt díky moderním technologiím zajišťuje pravidelnou výuku českého jazyka s evidencí docházky a možností pravidelného přezkušování. Přezkušování je neformální a slouží jako zpětná vazba pro děti i rodiče. Jeho účelem je, aby se děti seznámily se známkováním a připravily se na přezkoušení na své kmenové škole v ČR. Kvalita výuky je zajištěna aprobovanými pedagogy a zkušenými krajanskými učiteli.

 

Spolek Krajánek ve světě z.s. připravil ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy (odbor školství, mládeže a sportu, oddělení koncepce a projektů) a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy první ročník distanční výuky pro české děti žijící v zahraničí. Přípravná faze projektu probíhala od léta 2019.

V přípravné části byl projekt také po odborné stránce konzultován s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (O 210).

 

Ve školním roce 2020 – 2021 byly otevřeny pilotní třídy na úrovni 1. a 2. třídy ZŠ. Projekt je plánován jako mnoholetý s postupným nárůstem tříd. Cílem projektu je vytvoření podmínek pro rovný přístup ke vzdělávání pro české děti dlouhodobě pobývající v zahraničí a nastavit úroveň a rozsah výuky tak, aby byla ověřena reálná možnost splnění očekávaných výstupů podle §18 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005Sb. a přípravy žáků ke zkoušce v kmenové škole.

Od dubna 2021 organizujeme projekt ve spolupráci s Českou asociací.