O nás

Náš projekt distanční online výuky českého jazyka je uzpůsoben specifikům českých žáků žijících dlouhodobě v zahraničí. Výuka je zaměřena především na děti, které nemají přístup k výuce češtiny (například nežijí v místě, jež má aktivní krajanskou školu nebo krajanský spolek, který výuku češtiny organizuje, popřípadě výuka poskytovaná krajanským spolkem nepokrývá jejich potřeby).

Projekt tak řeší současné nedostatky ve vzdělávání českých dětí v zahraničí. Děti dlouhodobě pobývající v zahraničí mají omezený přístup k českému jazyku a kultuře. Českojazyčnému prostředí jsou vystavené omezeně. Problém se stupňuje obzvláště v oblastech, kde neexistují aktivní krajanské spolky nebo české školy v zahraničí.

Cílem projektu je vytvoření systému, který by umožnil dětem přístup k výuce, učebním pomůckám přizpůsobeným specifickým požadavkům multilingvních dětí a vytvoření inkluzivních tříd tvořených dětmi žijícími v zahraničí.

Díky moderním technologiím zajišťujeme pravidelnou výuku českého jazyka s evidencí docházky a slovním hodnocením našich žáků. Hodnocení je neformální a slouží jako zpětná vazba pro děti i rodiče. Kvalita výuky je zajištěna aprobovanými pedagogy a zkušenými krajanskými učiteli.

Projekt je plánován jako mnoholetý s postupným nárůstem tříd. Cílem projektu je nastavit úroveň a rozsah výuky tak, aby byla ověřena reálná možnost splnění očekávaných výstupů podle §18 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005Sb. a přípravy žáků ke zkoušce v kmenové škole.

                 Na projektu se podílí:

Krajánek ve světě

Česká asociace

                    Za podpory:

MŠMT ČR 

VČELKA

MZV ČR

AV MEDIA

NAKLADATELSTVÍ NOVÁ ŠKOLA

EDUPAGE

Ocenění

Evropská jazyková cena LABEL 2021

Toto ocenění je udílené výjimečným a inovativním projektům v oblasti jazykového vzdělávání. Od roku 2002 jsou oceňovány národní i mezinárodní projekty, které kreativním způsobem přispívají ke zvyšování kvality jazykového vzdělávání, motivaci studentů a k co nejlepšímu využití zdrojů k rozšíření nabídky jazyků. V rámci České republiky ji organizuje Dům zahraniční spolupráce v kooperaci s MŠMT ČR.

Náš tým

ORGANIZAČNÍ TÝM

Lenka Kanellia

Zakladatelka a manažerka projektu

Mgr. Hana Štěpánková

Garantka a koordinátorka   pedagogického týmu

Jana Schulzová

Koordinátorka projektu

Radka Celik

Administrativní a logistická podpora

Mgr. Denisa Žáková

Pomocná koordinátorka projektu

PEDAGOGICKÝ TÝM

Mgr. Lenka Benešová

Čeština jako druhý jazyk

Mgr. Magda Kaprálová

Český jazyk 1. -3. třída

Michaela Knilová

Čeština jako druhý jazyk

MA Petra Hegedüšová

Projektově-konverzační hodiny,       Český jazyk 1. -3. třída

Mgr. Kateřina Chudá 

Český jazyk 1. -3. třída

Mgr. Jaroslava Kočířová

Český jazyk 1. -3. třída

Mgr. Jarmila Klaudysová

Český jazyk 1. -3. třída

Renata Vetchá

Český jazyk 1. -3. třída

Mgr. Magdalena Málková

Český jazyk 1. -3. třída

Mgr. Vlaďka Spáčilová

Český jazyk 1. -3. třída

Mgr. Lenka Proschková

Český jazyk 1. -3. třída

Mgr. Hana Štěpánková

Český jazyk 1. -3. třída

Mgr. Denisa Žáková

Český jazyk 1. -3. třída

Naši žáci

Jak to všechno začalo

Pilotní ročník pro školní rok 2020/2021 připravil spolek Krajánek ve světě z.s. ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy (odbor školství, mládeže a sportu, oddělení koncepce a projektů) a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy první ročník distanční výuky pro české děti žijící v zahraničí. Přípravná faze projektu probíhala od léta 2019.

V přípravné části byl projekt také po odborné stránce konzultován s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (O 210).

Ve školním roce 2020 – 2021 byly otevřeny pilotní třídy na úrovni 1. a 2. třídy ZŠ. Projekt je plánován jako mnoholetý s postupným nárůstem tříd. Cílem projektu bylo vytvoření podmínek pro rovný přístup ke vzdělávání pro české děti dlouhodobě pobývající v zahraničí a nastavit úroveň a rozsah výuky tak, aby byla ověřena reálná možnost splnění očekávaných výstupů podle §18 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005Sb. a přípravy žáků ke zkoušce v kmenové škole.

V prvním pololetí školního roku 2020-2021 bylo do projektu zapojeno 19 žáků.

Od dubna 2021 organizujeme projekt ve spolupráci s Českou asociací.

V druhém pololetí školního roku 2020-2021 otevíráme přípravné kurzy pro 2. a 3. třídu a přibývá dalších 39 žáků. 

V prvním pololetí školního roku 2021-22 navštěvuje naše kurzy 97 dětí ze 25 států na pěti kontinentech.