Popis kurzů

Předškoláci - jarní kurz 2022 (přípravky) 

Cílem dvouměsíčního kurzu je rozvoj řečových dovedností v českém jazyce. Budeme se věnovat správnému pojmenovávání věcí a situací, které nás obklopují. Zaměříme se na samostatné a smysluplné vyjádření myšlenek, nápadů a pocitů, a to ve vhodně zformulovaných větách. Povedeme rozhovory, budeme tvořit otázky a odpovědí na ně reagovat. V neposlední řadě bude naší snahou verbální domluva a porozumění slyšenému. Témata budou vybírána tak, aby obsahovala to, s čím se děti každodenně setkávají. 

Zmapování a prohloubení znalostí pomohou děti připravit na nultou či první třídu celoročního kurzu, který bude zahájen od podzimu 2022. 

1.třída

Obsah kurzu se zaměřujeme správné vyvození hlásek s důrazem na česká specifika (č, ď, ch, ň, ř, š, ť, ž aj.), osvojování čtení a psaní všech písmen písmen včetně správné diakritiky (háčky, čárky, kroužek), délku samohlásek (čtení krátkých a dlouhých slabik), v závěru roku na tvrdé a měkké slabiky (di, ti, ni / dy, ty, ny) a slabiky bě, pě, vě, mě a správné čtení slov, která je obsahují. 

V pokročilejším stadiu kurzu je prostor věnován čtení s porozuměním, tedy čtení textu zvoleného přiměřeně věku a jazykové úrovni žáků a ověření pochopení pomocí otázek, předpovědi, výběru či jiné metody. 

K opakování, procvičování a prohlubování během hodin (jakož i k eventuální domácí přípravě) volíme hravou formu a takové nástroje, které jsou pro děti motivující a zábavné. 

2.třída

V návaznosti na první ročník si děti zopakují specifika české abecedy (č, ď, ch, ň, ř, š, ť, ž aj.) včetně správného vyvození odpovídajících hlásek (pomocí logohrátek). Děti se budou učit abecedě, odříkat ji umět použít při řazení slov (řazení dle abecedy). 

Důraz klademe na českou diakritiku (háčky, čárky, kroužek) a rozlišování délky samohlásek a slabik. Děti se budou neustále upevňovat správné čtení a psaní tvrdých a měkkých slabik (di, ti, ni / dy, ty, ny), slov s bě, pě, vě, mě. Rozdělí hlásky na samohlásky, souhlásky, dvojhlásky, slabikotvorné souhlásky, tvrdé, měkké a obojetné souhlásky) a naučené využijí v praxi. 

Děti budou pracovat s hláskami, slabikami, slovy, větami a správným pořadím slov ve větě. Naučí se poznávat slova podřazená, souřadná, nadřazená, opačná, souznačná a mnohoznačná. Seznámí se s druhy vět - oznamovací, rozkazovací, přací a tázací, správnou intonací a psaním znamének na konci věty. 

Na známých i neznámých pohádkách a dalších textech si procvičí správné řazení vět v textu. V kurzu se soustředíme na čtení s porozuměním, tedy čtení textu zvoleného přiměřeně věku a jazykové úrovni žáků a ověření pochopení pomocí otázek, předpovědi, výběru či jiné metody. 

Velkým tematickým okruhem budou párové souhlásky, tedy dvojice z-s, h-ch, b-p, d-t, ž-š, v-f, ď-ť a pomůcky na jejich správné psaní na konci či uvnitř slova - zde se děti seznámí s pojmy tvar slova, slovo příbuzné, kořen. 

Děti by se měly naučit poznat vybrané slovní druhy - podstatná jména, slovesa, předložky a spojky.

K opakování, procvičování a prohlubování během hodin (jakož i k eventuální domácí přípravě) volíme hravou formu a takové nástroje, které jsou pro děti motivující a zábavné. 

3.třída

Učivo 3. ročníku navazuje na látku probranou ve druhé třídě blíže ji rozpracovává. Děti si zopakují vědomosti o hláskách, slabikách, slovech a větách. Přidají se větné vzorce a podrobněji se probere charakteristika věty jednoduché a souvětí.

Do větších detailů se budou žáci věnovat nauce o slově (antonyma, synonyma, slova mnohoznačná, nadřazená, podřazená a souřadná), včetně rozpoznání kořene, předpony a přípony, slova příbuzného. 

Nejvýznamnější kapitolou třetího ročníku vyjmenovaná slova po obojetných souhláskách b, f, l, m, p, s, v, z. Zvláštní důraz bude kladen na slova, v nichž se často chybuje, a na změnu významu slova s i - í nebo s z - ý (bít / být, mít / mýt atd.) 

Ve druhém ročníku se děti seznamují s podstatnými jmény, slovesy, předložkami a spojkami. Nově se dozví více o ostatních slovních druzích - přídavných jménech, zájmenech, číslovkách, příslovcích, částicích a citoslovcích. 

U podstatných jmen se seznámí a naučí se určovat mluvnické kategorie podstatných jmen - pád, rod, životnost a číslo. U sloves se děti dozví, jak určit osobu, číslo a čas, co to je infinitiv a co zvratné zájmeno. 

V oblasti slohu si děti procvičí popis, vyprávění, psaní adresy a dopisu.

Projektově konverzační hodiny - mírně pokročilí

(9-12 let)

Pro koho je kurz vhodný:

Kurz projektově-konverzačních hodin začátečníci je určen dětem ve věku cca 9 až 13 let se základní znalostí českého jazyka. Jedná se o děti, které česky rozumí, ale češtinu v běžné každodenní komunikaci spíše nepoužívají. Není nutná (a neočekává se) znalost gramatiky v rozsahu učiva třídy, do které žáci věkově spadají.

 

Obsah kurzu:

Obsahem kurzu bude zejména rozšiřování slovní zásoby a rozvoj komunikačních schopností v nejrůznějších sociálních situacích. Tematickými okruhy budou například rodina, pocity, barvy, počítání, svět kolem nás, roční období, zvířata apod. 

Dále budou děti pracovat s materiály a tématy, které jim přiblíží fakta i zajímavosti o České republice, jejích tradicích a zajímavostech. Mezi výstupy budou patřit například koláže, plakáty, scénky aj. 

Projektově konverzační hodiny - pokročilí

(9-13 let)

Pro koho je kurz vhodný:

Kurz je určen dětem s dobrou až velmi dobrou znalostí českého jazyka. Děti by měly být schopné komunikovat v češtině v běžných denních situacích, měly by v českém jazyce umět číst a porozumět čtenému. Není nutná (a neočekává se) znalost gramatiky v rozsahu učiva třídy, do které žáci věkově spadají (např. desetileté dítě hovoří plynně česky, o jazyk se zajímá a chce se zapojit do projektu s kamarády z celého světa, ale nikdy se neučilo vyjmenovaná slova nebo shodu přísudku s podmětem). V jazykové rovině žák prohloubí slovní zásobu z nejrůznějších oblastí a bude zdokonalovat větnou strukturu, vyjadřování a jazykové dovednosti.

Obsah kurzu:

Obsahem kurzu budou tematické okruhy (např. mimoškolní aktivity, rodina, bydliště …) a jejich skupinová i individuální zpracování. Dále práce s materiály a tématy, která dětem přiblíží fakta i zajímavosti o České republice, reálie, kulturu apod. Mezi výstupy budou patřit například koláže, plakáty, prezentace, referáty, scénky aj.

Čeština jako druhý jazyk I

Pro koho je kurz vhodný:

Kurz Čeština jako druhý jazyk I. je určen dětem ve věku cca 6-7 s velmi malou znalostí českého jazyka. Jedná se o děti, které česky rozumí několika základním slovům či větám, ale češtinu ke komunikaci vůbec nepoužívají nebo jen ve výjimečných situacích a chtějí se naučit a vybudovat si základy češtiny pro běžné základní situace či komunikace s příbuznými v ČR.

 

Obsah kurzu:

Obsahem kurzu bude zejména budování základní slovní zásoby a rozvoj komunikačních schopností v běžných denních situacích. Tematickými okruhy budou například rodina, barvy, počítání, svět kolem nás, roční období, zvířata apod. 

Dále se budou děti učit základy čtení a psaní v češtině, aby byly schopné přečíst jednoduchý text a pracovat s ním. Děti budou za pomoci edukativních materiálů pracovat i na tématech, která jim více přiblíží Českou republiku, její tradice a zajímavosti. Mezi výstupy budou patřit například koláže, jednoduché české pohádky a scénky. 

Čeština jako druhý jazyk II

Pro koho je kurz vhodný:

Kurz Čeština jako druhý jazyk II. je určen dětem ve věku cca 8-10 let s velmi malou znalostí českého jazyka. Jedná se o děti, které česky rozumí několika základním slovům či větám, ale češtinu ke komunikaci vůbec nepoužívají nebo jen ve výjimečných situacích a chtějí se naučit a vybudovat si základy češtiny pro běžné základní situace či komunikace s příbuznými v ČR.

 

Obsah kurzu:

Obsahem kurzu bude zejména budování základní slovní zásoby a rozvoj komunikačních schopností v běžných denních situacích. Tematickými okruhy budou například rodina, barvy, počítání, svět kolem nás, roční období, zvířata apod. 

Dále se budou děti učit základní česká specificika čtení a psaní, aby byly schopné přečíst jednoduchý text a pracovat s ním. Děti budou za pomoci edukativních materiálů pracovat i na tématech, která jim více přiblíží Českou republiku, její tradice a zajímavosti. Mezi výstupy budou patřit například koláže, jednoduché české pohádky a scénky.