Předškoláci

Pro koho je kurz vhodný:

Kurz je určen předškolním dětem ve věku 5 až 6 let, které se chystají po absolvování kurzu nastoupit do 1. třídy. Výjimečně umožňujeme zápis také dětem, které ještě nedovršily 5 let. Děti by měly být schopné komunikovat v českém jazyce, porozumět a vyjadřovat se, a to přiměřeně svému věku. 

Obsah kurzu:

Cílem kurzu pro předškoláky je rozvoj řečových dovedností v českém jazyce. Budeme se věnovat správnému pojmenování věcí a situací, které nás obklopují. Naučíme se vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady pocity, a to ve vhodně zformulovaných větách. Budeme vést rozhovory, klást otázky, odpovídat, slovně reagovat. Zaměříme se na správný slovosled věty, skloňování a pády. Záměrně a cíleně budeme pracovat na prohlubování dalších dovedností dětí včetně komunikace, porozumění a zlepšování jejich pozornosti a soustředěnosti. 

O projektu: 

V našich mezinárodních třídách je pedagogy výuka koncipována tak, aby co nejvíce budovala kompetence žáků, jejich znalosti češtiny, komunikační schopnosti v češtině a vztah k jejich mateřskému jazyku. Předpokládá se, že děti absolvují povinnou školní docházku v zahraničí, a proto je v rámci výuky kladen důraz zejména na verbální a částečně písemné vyjadřování v českém jazyce, specifika jazyka, prohlubování slovní zásoby, náhled do české kultury, tradic, reálií a historie. Obohacující pro děti je i samotné navázání kontaktu s vrstevníky z celého světa, které s nimi pojí dovednost komunikace v češtině.

V dětech je také stimulován smysl pro týmovou práci a důraz je kladen na zábavnou a hravou formu výuky. 

Distanční výuku organizuje spolek Krajánek ve světě ve spolupráci s Českou asociací.

Týdenní hodinový fond:

1 hodina (60 - 65 minut s krátkou přestávkou v případě potřeby)

1 vyučovací hodina samostudia

Dny a časy výuky

Časy kurzů jsou vždy uváděny v časovém pásmu ČR. Upozorňujeme, že v ČR se mění čas z letního na zimní a naopak. Časy kurzů zůstávají v původním čase, pokud se všichni žáci a paní učitelka neshodnou na posunu.

Dny a časy kurzů budou stanoveny podle časových možností zájemců uvedených v přihlašovacím formuláři. V případě, že jste skupina s minimálním počtem dětí (4), otevřeme kurz ve vámi vybraný den a čas.

středa 17:00 - 18:00

středa 23:00 - 00:00

sobota 8:45 - 9:45

sobota 10:00 - 11:00

Další dny a časy kurzů budou případně vytvořeny na základě časových možností přihlášených zájemců.

Počet dětí ve třídě:

4-6

Termíny výuky:

25. 9. 2023 - 9. 6. 2024

Školné:

4 990 Kč/žák/pololetí (220 EUR)

Cena zahrnuje: výukové hodiny, setkání s učiteli (minimálně 1x každé pololetí), elektronické pracovní listy pro předškoláky (pdf), certifikát o absolvování kurzu, dárek na konci školního roku

Cena nezahrnuje: tištěné materiály, poštovné do zahraničí

Školné se hradí na celé pololetí předem (na první pololetí dle pokynů, které obržíte po zápisu spolu se závaznou přihláškou, na druhé pololetí do 15.1.2024.

Sleva pro sourozence:  V případě, že máte v našich kurzech zapsáno více dětí, poskytujeme slevu 500 Kč (22 EUR) na každé z dětí.

Technické požadavky

počítač nebo laptop (ideálně s českou klávesnicí nebo samolepkou s českými písmeny), mikrofon, myš, kamera, dobré připojení k internetu, tiskárna (nebo možnost tisku materiálů na hodinu)

Výukové prostředí

Google Classroom

Základní potřebné pomůcky

Mazací tabulka a fix, hadřík nebo houbička na mazání tabulky. Podrobný seznam dalších pomůcek zašle na začátku školního roku paní učitelka (sešity, fixy, pastelky apod…).